NASZ ZESPÓŁ

01

Magdalena Malec

stomatolog

02

Arkadiusz Krystosiak

stomatolog

03

Barbara Wasil

stomatolog

04

Gabriela Gostomska

asystentka

06b

Maria Potrykus

asystentka

Bernadeta

Bernadeta Stachulec

asystentka