NASZ ZESPÓŁ

01

Magdalena Malec

stomatolog, BIG 19914901602

02

Arkadiusz Krystosiak

stomatolog, BIG 89920977102

03

Barbara Wasil

stomatolog, BIG 19920482002

04

Gabriela Gostomska

asystentka

06b

Maria Potrykus

asystentka

Bernadeta

Bernadeta Stachulec

asystentka